Palvelun Käyttöehdot

Lue nämä palvelun käyttöehdot (”Käyttöehdot”) huolellisesti ennen kuin alat käyttää Xortec Oy:n (”Xortec”) verkkopalvelua. Rekisteröimällä Xortec Oy:n valmistaman vesivuotovahdin (”Laite”) verkkopalveluun sinä (”Käyttäjä”) hyväksyt nämä Käyttöehdot sinua sitoviksi. Mikäli et hyväksy näitä Käyttöehtoja, sinulla ei ole oikeutta käyttää palvelua.

Xortecille tai jälleenmyyjälle tekemääsi tilausta tai muuta heidän kanssa tekemääsi sopimusta kutsutaan näissä Käyttöehdoissa ”Sopimukseksi”. Jos Sopimus on tehty jälleenmyyjän kanssa, on jälleenmyyjä myöntänyt käyttöoikeuden näiden Käyttöehtojen mukaisena.

 1. Palvelun kuvaus

  Verkkopalveluilla tarkoitetaan näissä Käyttöehdoissa Xortecin tuottamaa tai ylläpitämää [http://www.main-iot.com tai http://www.main-iot.fi] -sivustolla julkaistavaa Laitteen käyttöön liittyvää maksullista verkkopalvelua (”Palvelu”). Palvelu toimii internet-selaimen kautta. Laite mittaa kosteusarvoja ja kerää pariston jännitearvoja sekä kuuluvuutta Sigfox-verkossa. Tieto tallentuu Xortecin palvelimelle.

  Palvelu ilmoittaa Käyttäjän rekisteröimään matkapuhelinnumeroon tekstiviestillä Laitteen havaitsemasta mahdollisesta vesivahingosta. Jos Käyttäjä ei kuittaa saamaansa tekstiviestiä, Palvelun kautta tulee soitto matkapuhelimeen. Palvelun kesto ja Palvelun piiriin kuuluvien tekstiviestien ja puhelinsoittojen määrä on sovittu Sopimuksessa. Jos muuta ei ole sovittu, on määrä 30 tekstiviestiä tai puhelua kahden vuoden käyttöaikana. Palvelu ei toimi, jos Laitetta ei rekisteröi palveluun tai Laitteen ottaa käyttöön ilman, että Palveluun ei rekisteröi matkapuhelinnumeroa. Jäljempänä mainittu käyttöoikeuden kesto kuitenkin lasketaan käyttöönotosta, ei matkapuhelinnumeron/-numeroiden rekisteröimisestä.

  Ellei muuta ole sovittu, Palvelun käyttöoikeus sisältyy Laitteen ostohintaan. Kahden vuoden käyttöoikeus alkaa Laitteen käyttöohjeen mukaisesta käyttöönotosta ja päättyy kun kaksi vuotta on kulunut käyttöönotosta. Palvelun käyttöoikeus kuitenkin päättyy aina edellä mainitun tekstiviestien ja puheluiden määrän täyttyessä, vaikka käyttöönotosta ei olisikaan kulunut kahta vuotta. Jatkoaikaa palvelun käytölle voi ostaa Palvelun kautta.

 2. Palvelun käyttöönotto ja siihen rekisteröityminen

  Palvelun käyttäminen edellyttää Käyttäjältä internet-selainta, Laitetta ja matkapuhelinta sekä tarvittavia tietoliikenne- ja matkapuhelinyhteyksiä.

  Palvelu edellyttää Laitteen rekisteröimistä Palveluun. Palveluun rekisteröidään Laitteen lisäksi Käyttäjän matkapuhelinnumero, johon ilmoitus mahdollisesta vesivahingosta tulee. Käyttäjällä on mahdollisuus rekisteröidä enintään kolme matkapuhelinnumeroa.

 3. Käyttäjän oikeus käyttää Palvelua

  Käyttäjä saa oikeuden käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen ja Sopimuksen mukaisesti.

  Palvelu on tarkoitettu käytettäväksi Xortecin valmistaman Laitteen kanssa ja vain mahdollisesta vesivuodosta ilmoittamiseen. Muu käyttö on kielletty.

  Käyttäjä vastaa siitä, että käyttäjän Palveluun syöttämät matkapuhelinnumerot ovat virheettömiä ja käytössä. Käyttäjä vastaa myös siitä, että Käyttäjällä on oikeus luovuttaa Palveluun syöttämänsä matkapuhelinnumerot. Lisäksi Käyttäjä vastaa siitä, että Laite on palvelun kuuluvuusalueella ja sijoitettu käyttöohjeiden mukaisesti. Palvelun kuuluvuusalueen voi tarkistaa mm. http://www.main-iot.com tai http://www.main-iot.fi -sivustojen kautta. Xortec ei takaa, että Palvelu toimii kaikkialla kuuluvuusalueella. Laitteen sijoituspaikka vaikuttaa kuuluvuuteen. Kuuluvuutta voi heikentää tai sen voi estää esim. Laitteen sijoittaminen kellarikerrokseen, maastosta johtuvat katvealueet tai muut signaalin kulkua estävät rakenteet. Lopullisen kuuluvuuden Laitteen sijoituspaikassa voi tarkistaa Palvelun sivustolla (tarkistuskertojen määrä määritelty Palvelun sivustolla).

  Käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelua Sopimuksessa tai Käyttöehtojen kohdassa 1. määritellyn voimassaoloajan edellyttäen kuitenkin, että mikäli Käyttäjä ei noudata näiden Käyttöehtojen tai Sopimuksen ehtoja, on Xortecilla oikeus estää Palvelun käyttö välittömästi ilman erillistä ilmoitusta.

  Xortecilla on myös oikeus estää Palvelun käyttö kun kohdassa 1. mainittu enimmäistekstiviestien/puheluiden määrä tulee täyteen. Käyttäjä voi näissä tilanteissa hankkia käyttöoikeutta lisää erillistä korvausta vastaan.

 4. Palvelun käytettävyys

  Xortec pyrkii varmistamaan että Palvelu olisi Käyttäjän käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Xortec ei kuitenkaan vastaa Palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta.

  Xortec ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat teknisten vikojen, huolto- tai asennustöiden, päivitysten, tietoliikenne- tai matkapuhelinverkon katkosten tai muiden mahdollisten seikkojen aiheuttamista Palvelun toimintakatkoksista.

  Xortec ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat siitä, että Palveluun rekisteröity matkapuhelin tai Laite ei ole Palvelun kuuluvuusalueella, eivät ole muutoin käytettävissä tai Käyttäjä ei huomioi tekstiviestiä tai vastaa hälytyssoittoon.

  Xortec ei vastaa Laitteen sijoittamisesta johtuvista kuuluvuusongelmista.

 5. Oikeuksien pidättäminen, omistusoikeus

  Käyttäjälle annetaan vain näissä Käyttöehdoissa nimenomaisesti määritelty ja myönnetty käyttöoikeus. Käyttöoikeuden myöntäminen ei tarkoita Xortecin omistamien tai käyttämien immateriaalioikeuksien tai omistusoikeuksien myymistä, siirtämistä tai muuta luovutusta Käyttäjälle.

  Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, ovat Xortecilla. Xortec pidättää itsellään kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty Käyttäjälle näissä Käyttöehdoissa.

  Palvelun keräämä tieto on Xortecin omaisuutta.

 6. Vastuu Palvelusta

  Palvelu toimitetaan sellaisena kuin se on ilman mitään takuita. Xortec ei ole vastuussa Palvelussa olevan tiedon tai muun materiaalin oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai kattavuudesta.

 7. Oikeuksien siirtäminen

  Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle.

  Xortecilla on oikeus siirtää Palvelu tai sen ylläpito sekä siihen liittyvät vastuut ja velvollisuudet kolmannelle osapuolelle.

 8. Laitteet, ohjelmistot ja yhteydet

  Käyttäjä vastaa itse Palvelun käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien hankkimisesta, toimivuudesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista.

 9. Palvelusta perittävät hinnat

  Palvelu on maksullinen.

  Palvelun käyttöönotto edellyttää, että Palvelusta perittävä hinta on suoritettu ennen käyttöönottoa. Maksusta on sovittu Sopimuksessa.

 10. Tietosuoja

  Xortec noudattaa voimassa olevaa Suomen tietosuojalainsäädäntöä käsitellessään Käyttäjien tietoja. Tietoja käsitellään rekisteriselosteessa kuvatulla tavalla. Rekisteriseloste, josta on myös löydettävissä tietojen käsittelyä koskevaa lisätietoa, on luettavissa verkko-osoitteessa: Tietosuojakäytäntö

 11. Ylivoimainen este

  Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Xortecin Palveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää Palveluun liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään mm. tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä, matkapuhelinverson häiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta.

  Xortec ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä Palvelun sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

 12. Vastuunrajoitukset

  SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA RAJOISSA JA MAHDOLLISIA SOPIMUKSESSA NIMENOMAISESTI SOVITTUJA JA XORTECIN HYVÄKSYMIÄ TAKUITA LUKUUN OTTAMATTA XORTEC EI ANNA MINKÄÄNLAISIA TAKUITA TAI VAKUUTUKSIA (EI NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA EIKÄ KIRJALLISIA TAI SUULLISIA) KOSKIEN PALVELUA, MUKAAN LUKIEN KAIKKI MAHDOLLISET OLETETUT TAKUUT KAUPALLISESTA HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN (RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO XORTEC TIETOINEN SELLAISESTA TARKOITUKSESTA) TAIKKA KOLMANSIEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUVATKO TAKUUT LAINSÄÄDÄNTÖÖN, ALAN TAI OSAPUOLTEN VÄLISEEN KAUPPATAPAAN TAI KÄYTÄNNÖN TOIMINTAAN.

  XORTEC EI MISSÄÄN OLOSUHTEISSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, RANGAISTUKSEN OMAISISTA, VÄLILLISISTÄ TAI EPÄSUORISTA VAHINGOISTA RIIPPUMATTA SIITÄ, MITEN NE OVAT AIHEUTUNEET, MUKAAN LUKIEN TULONMENETYKSET JA LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSIEN HEIKENTYMINEN SEKÄ PALVELUN KÄYTTÖ TAI KYKENEMÄTTÖMYYS KÄYTTÄÄ SITÄ, VAIKKA XORTECILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

  Näiden Käyttöehtojen mukainen Xortecin kokonaisvastuu rajoittuu määrään, joka vastaa Palvelusta Käyttäjän tosiasiassa maksamaa summaa.

 13. Palvelun ja Käyttöehtojen muutokset

  Xortec kehittää Palvelua jatkuvasti ja sillä on oikeus muuttaa Palvelua ja sen sisältöä osana kehitystyötään parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina.

  Xortecilla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä Käyttöehtoja milloin tahansa. Käyttöehtojen muutoksista tiedotetaan erikseen sopivaksi katsottavalla tavalla. Käyttäjä hyväksyy muuttuneet käyttöehdot käyttämällä Palvelua sen jälkeen, kun häntä on informoitu muuttuneista käyttöehdoista.

 14. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

  Palveluun ja näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

 15. Erimielisyyksien ratkaiseminen

  Palveluun ja näihin käyttöehtoihin liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus pyytää riitaan kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta.